Sinh học 11 - Chương 4 Bài 45, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

I. SINH SẢN HỮU TÍNH LÀ GÌ?

II. QUÁ TRÌNH SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

III. CÁC HÌNH THỨC THỤ TINH

1. Thụ tinh ngoài

2. Thụ tinh trong

IV. ĐẺ TRỨNG VÀ ĐẺ CON

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.