Sinh học 11 - Chương 1 Bài 21, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 7: THỰC HÀNH: ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ Ở NGƯỜI

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Cách đếm nhịp tim

2. Cách đo huyết áp

a) Đo huyết áp bằng huyết áp kế đồng hồ

b) Đo huyết áp bằng huyết áp kế điện tử

3. Cách đo nhiệt độ cơ thể

IV. THU HOẠCH

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.