Sinh học 11 - Chương 2 Bài 28, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 28: ĐIỆN THẾ NGHỈ

I. KHÁI NIỆM ĐIỆN THẾ NGHỈ

II. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH ĐIỆN THẾ NGHỈ

a) Sự phân bố ion, sự di chuyển ion và tính thấm của màng tế bào đối với ion

b) Vai trò của bơm Na - K

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.