Sinh học 11 - Chương 1 Bài 12, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

1. Hô hấp ở thực vật là gì?

2. Phương trình hô hấp tổng quát

3. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật

II. CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

1. Phân giải kị khí (đường phân và lên men)

2. Phân giải hiếu khí

III. HÔ HẤP SÁNG

IV. QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường

a) Nước

b) Nhiệt độ

c) Hàm lượng CO_{{2}}

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.