Sinh học 11 - Chương 2 Bài 29, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 29: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH

I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG

1. Đồ thị điện thế hoạt động

2. Cơ chế hình thành điện thế hoạt động

II. LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRÊN SỢI THẦN KINH

1. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin

2. Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.