Sinh học 11 - Chương 1 Bài 17, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

I. HÔ HẤP LÀ GÌ?

II. BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ

III. CÁC HÌNH THỨC HÔ HẤP

1. Hô hấp qua bề mặt cơ thể

2. Hô hấp bằng hệ thống khí

3. Hô hấp bằng mang

4. Hô hấp bằng phổi

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.