Sinh học 11 - Chương 4 Bài 43, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 43: THỰC HÀNH: NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT BẰNG GIÂM, CHIẾT CÀNH

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

1. Giâm cành và giâm lá

2. Ghép cây

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Giâm cành và giâm lá

2. Ghép cành

3. Ghép chồi (mắt)

IV. THU HOẠCH

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.