Sinh học 11 - Chương 1 Bài 3, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 3: THOÁT HƠI NƯÓC

I. VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯÓC

II. THOÁT HƠI NƯÓC QUA LÁ

1. Lá là cơ quan thoát hơi nước

2. Hai con đường thoát hơi nước: qua khí khổng và qua cutin

III. CÁC TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯÓC

IV. CÂN BẰNG NƯỚC VÀ TƯỚI TIÊU HỢP LÍ CHO CÂY TRỒNG

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.