Sinh học 11 - Chương 3 Bài 35, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 35: HOOCMÔN THỰC VẬT

I. KHÁI NIỆM

II. HOOCMÔN KÍCH THÍCH

1. Auxin

2. Gibêrelin

3. Xitôkinin

III. HOOCMÔN ỨC CHẾ

1. Êtilen

2. Axit abixixic

IV. TƯƠNG QUAN HOOCMÔN THỰC VẬT

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.