Sinh học 11 - Chương 4 Bài 41, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN

II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

1. Sinh sản vô tính là gì?

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

a) Sinh sản bào tử

b) Sinh sản sinh dưỡng

3. Phương pháp nhân giống vô tính

a) Ghép chồi và ghép cành

b) Chiết cành và giâm cành

c) Nuôi cấy tế bào và mô thực vật

4. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.