Sinh học 11 - Chương 2 Bài 26, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

B - CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

BÀI 26: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

I. KHÁI NIỆM CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH

III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH

1. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới

2. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.