Sinh học 11 - Chương 1 Bài 19, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 19: TUẦN HOÀN MÁU (TIẾP THEO)

III. HOẠT ĐỘNG CỦA TIM

1. Tính tự động của tim

2. Chu kì hoạt động của tim

3. Vận tốc máu

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.