Tetrahedron Letters, Volume 45, Issue 42, 11 October 2004, Pages 7915-7919

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
'
A polymer-supported salen-type palladium complex as a catalyst for the Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction
 Tạp chí Tetrahedron Letters 2004 ; 45 (42):7915-7919
 Tác giả   Nam T. S. Phan, David H. Brown and Peter Styring
 Nơi thực hiện   Department of Chemical and Process Engineering, The University of Sheffield, Mappin Street, Sheffield, UK S1 3JD
 Từ khóa   Suzuki–Miyaura, cross-coupling reaction, palladium, leaching, phosphine-free
  DOI   URL  [ PDF]


English[sửa]

Abstract

A salen-type palladium(II) complex was readily immobilised onto a Merrifield resin. The supported complex is an effective recyclable heterogeneous catalyst for the Suzuki cross-coupling reaction without the use of phosphine ligands. Leaching of the metal into solution from the supported catalyst proved negligible.


Tiếng Việt[sửa]

Tóm tắt

Xúc tác phức họ salen của palladium(II) đã được cố định trên nhựa Merrifield và được sử dụng trong phản ứng ghép đôi Suzuki. Xúc tác này có thể được tái sử dụng nhiều lần và có họat tính cao mà không cần sử dụng phosphines làm ligand. Mức độ hòa tan của palladium từ chất mang rắn vào dung dịch phản ứng là không đáng kể.