Thảo luận:Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin/P1.II.5

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Liệu có thể coi sắc đẹp là chân lý không? Vào mỗi thời đại, chân lý về sắc đẹp lại khác nhau, điều này có thể coi là 1 ví dụ của con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý không?

Đặng Hoàng Nhi, 07:10, 23/10/2010 (UTC)