Thảo luận:Sử dụng thuật ngữ không thống nhất trong ngành giáo dục

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tác giả đã phản ánh đúng sự thật về một hiện tượng đã tồn tại từ lâu trong ngành giáo dục. Tại sao mình - bản thân là người trong ngành và có thể còn có nhiều thày cô khác không nghĩ đến điều này?
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 15:10, ngày 5 tháng 11 năm 2009 (CET)