Thảo luận Thành viên:Nam Hy Hoàng Phong/Note: Human-based computation

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Còn một số human-based nổi tiếng nữa là:

  1. http://re.search.wikia.com/
  2. http://www.chacha.com/
  3. http://www.dmoz.org/

Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 17:02, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (EDT)