Thuốc cải lão hoàn đồng của thế kỷ 21: Kích thích tố tăng trưởng?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thuốc cải lão hoàn đồng của thế kỷ 21: Kích thích tố tăng trưởng?
'
 Tạp chí ViPLOK 2007 March; ():
 Tác giả   Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn Hữu Tuệ
 Nơi thực hiện  
 Từ khóa   hormone, sức khỏe, lão hóa
  DOI   URL  [ PDF]