Vật lý 10 - Phần một Chương 2 Bài 10, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN

I. ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN

1. Thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê

2. Định luật I Niu-tơn

II. ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1. Định luật II Niu-tơn

2. Khối lượng và mức quán tính

3. Trọng lực. Trọng trường

III. ĐỊNH LUẬT III NIU-TƠN

1. Sự tương tác giữa các vật

2. Định luật

3. Lực và phản lực

Vật lý 10, NXBGD


  PHẦN 1: CƠ HỌC
  PHẦN 2: NHIỆT HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.