VLOS:Nhân tài đất Việt 2008/Bản Mô tả

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BẢN MÔ TẢ SẢN PHẨM DỰ THI

NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2008 TRONG LĨNH VỰC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG


  • Tên sản phẩm: Cộng đồng khoa học trực tuyến (VLOS: Vietnamese Library Of Science)
  • Lĩnh vực sản phẩm dự thi: Giải pháp mạng và Tích hợp công nghệ
  • Nội dung dự thi: Đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế

I- Xuất xứ của đề tài - sản phẩm:

đề nghị các bạn phát triển ~ ý này:

Phát nguồn từ ý tưởng chung Wiki ...
Phát nguồn từ động lực mong muốn có 1 sân chơi cho các nhà khoa học VN có thể cùng nhau cộng tác hay giao lưu và đặc biệt tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện các đề án hữu ích cho đất nước. Mong muon co 1 chỗ để lưu trữ dữ liệu khoa học, kiến thức khoa học và các đề án khoa học khả thi. ...
Từ mong muốn có 1 nơi tin cậy,phổ biến và rẻ tiền để học hỏi cập nhật cũng như tra cứu về kiến thức khao học của nhân loại chjo mọi người mọi trnìh độ, nhưng không bị giới hạn trong chi những bài viết không giữ bản quyền mà với cả các loại kiến thức có bản quyền được phép chia sẻ cũng nhu không bị giới hạn trong các phạm vi khoa học cơ bản, kiến thức chung hay chuyên sâu, không bị giới hạn bởi địa lý hay lịch sử của khối kiến thức.

II- Mô tả về sản phẩm:

Tên sản phẩm: Cộng đồng khoa học trực tuyến (VLOS: Vietnamese Library Of Science)

Website chứa sản phẩm: http://www.thuvienkhoahoc.com

Sản phẩm có thể dùng tham khảo miễn phí: Có

Yêu cầu đối với cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai ứng dụng sản phẩm:

Yêu cầu phần cứng và phần mềm

Yêu cầu tối thiểu

Yêu cầu đề xuất

Sản phẩm được phát triển ước tính trong khoảng thời gian:

Bao nhiêu tháng: 33 tháng, từ tháng 11/2005 đến nay

Bao nhiêu người tham gia làm: hơn 14 000 thành viên


Phạm vi ngành ứng dụng: Giáo dục, Y tế, Khoa học

Mô tả các tính năng cơ bản của sản phẩm (Mô tả rõ các tính năng làm được gì của sản phầm. Cần nêu bật ưu điểm của sản phẩm so với các sản phẩm cùng loại có trên thị trường (nếu có thể) hay là sản phẩm với ý tưởng mới hoàn toàn; nêu rõ các tính năng hay thành phần của sản phẩm dự thi được sử dụng lại hay được phát triển trên một phần hay toàn bộ sản phẩm nào khác đã có sẵn, chỉ rõ ở đâu có thể tìm kiếm thông tin về sản phẩm có sẵn này) :


Tài liệu mô tả kỹ thuật của sản phẩm

- Lưu trữ trên: CD Đĩa mềm Không có


Hướng dẫn sử dụng

- Lưu trữ trên: CD Đĩa mềm Không có


Tự đánh giá tiềm năng ứng dụng của sản phẩm (thuyết minh kỹ về khả năng ứng dụng của sản phẩm, qui mô và phạm vi có thể áp dụng, nếu đã có ứng dụng thực tế nêu rõ địa chỉ ứng dụng và bổ sung những nhận xét đánh giá về sản phẩm của người sử dụng - nếu có):

Sản phẩm Thư viện khoa học đang được triển khai tại địa chỉ http://www.thuvienkhoahoc.com


Tự đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội đem lại khi ứng dụng sản phẩm (So sánh với các sản phẩm tương tự khác ở trong nước và trên thế giới về qui mô và giá trị; nêu rõ hiệu quả về mặt kinh tế và hiệu quả về mặt xã hội đem lại khi ứng dụng sản phẩm):

Tự đánh giá về những mặt còn tồn tại chưa giải quyết được của sản phẩm để khắc phục:

Tự đánh giá về tính thương mại hoá của sản phẩm

III. KẾT LUẬN

  • Ý định thương mại hoá sản phẩm? Không
  • Nếu không thì có cần tài trợ để cung cấp miễn phí ? Có


IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách (tên sách, tác giả, nhà xuất bản, số ISBN):

Website