VLOS:Tiêu bản

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Những tiêu bản sử dụng trong nhiều bài viết để có thiết kế và nguyên văn thống nhất trong các lời thông tin (lưu ý, chất của bài, v.v.). Hễ khi thay đổi thiết kế, các viết, và văn phong của lời thông tin có thể hiện ra ngay, khắp nơi, vì phần mềm wiki phân tích những tiêu bản ngay khi độc giả xem bài.

Chỉ có tiêu bản trong bài viết để giúp đỡ độc giả. Những tiêu bản này bao gồm công cụ duyệt website hay lời lưu ý là nội dung trong bài dưới tiêu chuẩn. Những tiêu bản mà chỉ có người sửa đổi có thể lợi dụng nó nên bỏ vào trang thảo luận của bài đó.

Cách sử dụng tiêu bản[sửa]

Danh mục các tiêu bản[sửa]

Bài viết ngắn hay dài quá[sửa]

{{Đang viết}} hay {{stub}}
để xác định bài chưa hoàn chỉnh
để xác định bài còn rất sơ khai
bài biểu quyết xoá sau 7 ngày do chất lượng kém (x = thời điểm treo tiêu bản)

Bài viết dưới tiêu chuẩn về văn phong[sửa]

{{}}
đang bàn cãi về giá trị của bài
{{}}
văn phong của bài không thích hợp với bài bách khoa

Quá trình viết bài[sửa]

để xác định bài viết đang được dịch bằng ngôn ngữ x; nếu tác giả chép vào một phần ngôn ngữ khác đằng sau, và phần đó không được dịch qua tiếng Việt trong vòng một tuần lễ, thì phần đó sẽ bị xóa.
bài được chọn lọc trên Trang Chính vào thời gian x; nó là một trong những bài tiêu biểu ở đây.

Bàn cãi[sửa]

đang bàn cãi về thái độ trung lập (TĐTL) của bài

Công cụ duyệt[sửa]

Thể loại[sửa]

{{Sinh học}}
để gắp đuôi các ngành Sinh học và tự động xếp nhóm các mục từ liên quan đến Sinh học
{{Viết tắt Phật học}}
chèn bảng các chữ viết tắt và tự động xếp nhóm các mục từ liên quan đến Phật giáo

Liên kết ngoài[sửa]

Bảng tóm tắt[sửa]

Quyền tác giả[sửa]

bài có nội dung dưới bản quyền, chép từ địa chỉ x

Quyền tác giả cho hình ảnh[sửa]

Xem: VLOS:Thẻ quyền cho hình ảnh

Tài liệu .pdf[sửa]

{{pdf}}

Định dạng tài liệu tham khảo[sửa]

{{ref}}
số viết bên trên để chỉ đến chú thích cuối trang
{{note}}
để bỏ đằng trước những chú thích cuối trang; nên sử dụng tiêu mục đếm với tiêu bản này
định dạng cho sách
định dạng cho tạp chí (có hay ko có số trong tập)
{{Web reference}}
định dạng cho tài liệu trên mạng internet

Cảnh báo[sửa]

Y học[sửa]

để cảnh báo người dùng về các bài thuốc đăng tải trên Wikipedia
để cảnh báo người dùng các bài luyện tập có liên quan đến sức khỏe đăng tải trên Wikipedia

Bắt chước ngôn ngữ lập trình[sửa]

{{If}}
{{Switch}}

Xem thêm[sửa]

Còn thắc mắc? Mời vào: