Ba ngày sử dụng kháng sinh đủ để điều trị viêm phổi không nặng ở trẻ em

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BS. Võ Đức Minh lược dịch

Theo kết quả của tạp chí Cochrane Database of Systemic Reviews xuất bản tháng 4/2008, liều trình điều trị ngắn (3 ngày) kháng sinh có hiệu quả như liệu trình điều trị dài hơn (5 ngày) cho viêm phổi mắc phải trong cộng đồng, không nặng ở trẻ em.

Mục đích của nghiên cứu này là để so sánh hiệu quả của liệu trình điều trị ngắn so với điều trị dài ngày của cùng một loại kháng sinh để điều trị viêm phổi mắc phải trong cộng đồng, không nặng ở trẻ em từ 2 đến 59 tháng tuổi.

Những nhà nghiên cứu đã tổng hợp các nghiên cứu trong các hệ thống The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), The Database of Abstracts of Reviews of Effects (The Cochrane Library, 2007), MEDLINE (OVID; tháng 1/1966 đến 9/2007), tìm kiếm các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng ngẫu nhiên so sánh hiệu quả của điều trị ngắn ngày so với dài ngày của cùng một loại kháng sinh để điều trị viêm phổi mắc phải trong cộng đồng, không nặng ở trẻ em. Hai nhà nghiên cứu đã đánh giá một cách độc lập các nghiên cứu và các số liệu trích dẩn.

Có 3 nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn đề ra; đã nghiên cứu tổng cộng 5763 trẻ em bị viêm phổi không nặng. So sánh điều trị 3 ngày và 5 ngày cùng một loại kháng sinh đã cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa tỷ lệ đáp ứng lâm sàng khi kết thúc điều trị (nguy cơ tương đối [RR], 0,99; khoảng tin cậy 95% [CI], 0,97-1,01), thất bại khi kết thúc điều trị (RR, 1,07; 95% CI, 0,92-1,25) và tái phát sau 7 ngày điều trị (RR, 1,09; 95% CI, 0,83-1,42).

Không có sự khác biệt có ý nghĩa về hậu quả này của các liệu trình điều trị với các khác sinh khác nhau, dưạ trên phân tích dưới nhóm. Các số liệu được phân loại dựa trên sử dụng kháng sinh, bao gồm amoxicillin cotrimoxazole, sự khác biệt vẫn không có y nghĩa.

Những giới hạn của nghiên cứu này bao gồm số lượng nghiên cứu hiện có còn nhỏ, thiếu số liệu về các hậu quả thứ phát (ví dụ: tỷ lệ tử vong lúc 1 tháng và các can thiệp hổ trợ) và sử dụng định nghĩa đơn giản viêm phổi theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Tác giả đã kết luận: “Bằng chứng của nghiên cứu này đã cho thấy điều trị kháng sinh ngắn ngày (ba ngày) có hiệu quả như điều trị kháng sinh dài ngày (năm ngày) cho viêm phổi không nặng ở trẻ em dưới năm tuổi”. Tuy nhiên, cần phải có thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng có đối chứng ngẫu nhiên để ủng hộ phát hiện này.

Cochrane Database Syst Rev. Xuất bản trên mạng ngày 16/4/2008