Các kỹ thuật dạy học tích cực/Kỹ thuật “Hoàn tất một nhiệm vụ”

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • GV đưa ra một câu chuyện/một vấn đề/một bức tranh/một thông điệp/... mới chỉ được giải quyết một phần và yêu cầu HS/nhóm HS hoàn tất nốt phần còn lại.
  • HS/nhóm HS thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • HS/ nhóm HS trình bày sản phẩm.
  • GV hướng dẫn cả lớp cùng bình luận, đánh giá

Lưu ý: GV cần hướng dẫn HS cẩn thận và cụ thể để các em hiểu được nhiệm vụ của mình. Đây là một hoạt động tốt giúp các em đọc lại những tài liệu đã học hoặc đọc các tài liệu theo yêu cầu của giáo viên.

Liên kết đến đây