Các vấn đề trong đào tạo nâng cao trình độ giáo viên tiểu học ở Việt Nam: Từ nghiên cứu tại tỉnh Bắc Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Các vấn đề trong đào tạo nâng cao trình độ giáo viên tiểu học ở Việt Nam: Từ nghiên cứu tại tỉnh Bắc Giang
Problems on primary school-based in-service training in Vietnam: A case study of Bac Giang province
 Tạp chí International Journal of Educational Development 2008 1; 28 (1):89-103
 Tác giả   Eisuke Saito, Atsushi Tsukui and Yoshitaka Tanaka
 Nơi thực hiện   International Development Center of Japan, 22nd Floor, Hitachi Soft Tower B, 4-12-6 Higashi-Shinagawa, Shinagawa 140-0002, Japan &Freelance Consultant, 1-71, Toyoda, Hino, 191-0053, Japan
 Từ khóa   International education; Vietnam; Professional development
  DOI   URL  [ PDF]

Tóm tắt (tiếng Anh)[sửa]

In Vietnam, despite the introduction of a new curriculum based on a child-centred education approach, there exist many problems and challenges in the educational process. To overcome these problems, the Vietnamese and Japanese governments have been conducting an in-service teacher-training programme, including school-based observation and reflection of lessons as a major activity. This study investigates the problems encountered in these schools. The results reveal that (1) the lesson is extremely fast-paced, (2) teachers tend to evaluate their colleagues and students, (3) teachers need to learn about how to learn and (4) promoting dialogue among teachers is considerably challenging.

Tóm tắt (tiếng Việt)[sửa]

Mặc dù chương trình học mới với tiêu chí lấy học sinh làm trung tâm đã được áp dụng ở Việt Nam nhưng nhiều vấn đề và thách thức còn được đặt ra. Để giải quyết những vấn đề này, chính phủ Việt Nam và chính phủ Nhât Bản tiến hành chương trình bổ túc, nâng cao kiến thức cho giáo viên trong đó công việc dự giờ và đánh giá các bài học (theo trường) được coi là hoạt động chính. Nghiên cứu này nhằm tìm ra những vấn đề khó khăn của các trường học tham gia chương trình. Kết quả cho thấy: (1) bài học được giảng quá nhanh,(2) giáo viên có xu hướng đánh giá đồng nghiệp và học sinh của họ, (3) giáo viên cần học về cách thức học và (4) khuyến khích đối thoại trao đổi nghiệp vụ giữa các giáo viên còn là vấn đề thách thức.

Chú thích: Mời bạn góp ý cho phần dịch (tiêu đề và tóm tắt) <veterinary>

Liên kết đến đây