Công nghệ chế tạo máy/Biện pháp công nghệ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Câu 4. Biện pháp công nghệ.

Phần này chỉ nghiên cứu về tập trung và phân tán nguyên công.

  • Tập trung nguyên công: là một biện pháp công nghệ nhằm nghiên cứu, thiết lập một nguyên công ( hoặc bước) mà nguyên công ( hoặc bước) đó được tập trung lại từ hai hay nhiều nguyên công ( hoặc bước) khác.
  • Phân tán nguyên công: là một biện pháp công nghệ nhằm nghiên cứu, thiết lập một nguyên công ( hoặc bước) mà nguyên công ( hoặc bước) đó được tách ra từ một hay nhiều nguyên công ( hoặc bước) khác. Nguyên công phân tán triệt để nhất là nguyên công chỉ có một bước, bước phân tán triệt để nhất là bước chỉ có một đường chuyển dao.
  • Phạm vi sử dụng.
+ Tập trung nguyên công thường được sử dụng trong mọi loại hình sản xuất, tuỳ từng điều kiện cụ thể mà có các biện pháp tập trung thích hợp.

Ví dụ: trong sản xuất đơn chiếc loạt nhỏ thường tập trung cao độ trên các máy vạn năng còn trong sản xuất hàng khối thường tập trung cao độ trên các máy chuyên dùng.

+ Phân tán nguyên công: thường chỉ được sử dụng trong sản xuất kém phát triển và cũng tuỳ điều kiện cụ thể mà chọn biện pháp phân tán thích hợp.

Ví dụ: trong sản xuất loạt lớn hàng khối thường phân tán nguyên công triệt để trên các máy chuyên dùng đơn giản.

Liên kết đến đây