Công nghệ chế tạo máy

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chương I: NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN

  1. Quá trình sản xuất và các quá trình công nghệ
  2. Các thành phần của QTCN
  3. Dạng sản xuất ,phân loại và đặc điêm của từng dạng sản xuất
  4. Biện pháp công nghệ

Chương 2: CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT GIA CÔNG

Chương 3: ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG CƠ

Chương 4: CHUẨN

Chương 5: ĐẶC TRƯNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG

Download

Liên kết đến đây