Chương trình môn Tin học/Nội dung giáo dục/Lớp 11/Chuyên đề học tập theo định hướng khoa học máy tính

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chuyên đề 11.1:Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Đệ quy[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Trình bày được tính đệ quy trong một vài định nghĩa sự vật, sự việc.

- Xác định được phần cơ sở và phần đệ quy trong mô tả đệ quy.

- Ứng dụng được kĩ thuật Đệ quy trong thiết kế một vài thuật toán như:

+ Tính an (hoặc n!).

+ Tìm phần tử thứ n của dãy Fibonaci.

+ Bài toán Tháp Hà Nội.

- Viết được chương trình sử dụng kĩ thuậtĐệ quy cho một vài bài toán đơn giản.

- Nhận biết được tính ưu việt của kĩ thuật Đệ quy trong định nghĩa sự vật,mô tả và thiết kế thuật toán.

- Khái niệm Đệ quy

- Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Đệ quy

Chuyên đề 11.2:Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Chia để trị[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Giải thích được sơ lược về kĩ thuật Chia để trị (Divide and Conquer).

- Nêu được ý tưởng thiết kế thuật toán theo kĩ thuậtChia để trị, giải thích được mối liên hệ giữa thiết kế thuật toán theo kĩ thuậtChia để trị và Đệ quy, nêu được ví dụ minh hoạ.

- Viết được chương trình đơn giản có sử dụngkĩ thuật Chia để trị.

Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Chia để trị

Chuyên đề 11.3:Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Duyệt[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Nêu được ý tưởngcủa kĩ thuật Duyệt và ví dụ minh hoạ (như tìm phần tử lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một dãy số, tìm một số trong một dãy số,...).

- Nêu được ý tưởngcủa kĩ thuật Quay luivà nêu được ví dụ minh hoạ (như in các xâu nhị phân độ dài n, tìm tất cả các hoán vị của n phần tử,...).

- Nhận ra được mối liên quan giữa thiết kế thuật toán theo kĩ thuật Quay lui và kĩ thuật Đệ quy.

- Viết được chương trình đơn giản có sử dụng kĩ thuậtDuyệt.

- Viết được chương trình đơn giản có sử dụng kĩ thuật Quay lui.

- Kĩ thuật Duyệt

- Kĩ thuật Quay lui

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây