Chương trình môn Tin học/Nội dung giáo dục/Lớp 12/Chuyên đề học tập theo định hướng khoa học máy tính

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chuyên đề 12.1:Tìm hiểu một vài kiểu dữ liệu tuyến tính[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Mô tả được khái niệm kiểu dữ liệu Hàng đợi và Ngăn xếp thông qua cơ chế hoạt động của các kiểu dữ liệu này.

- Biểu diễn được Hàng đợi và Ngăn xếp bằng mảng một chiều.

- Giải thích và viết được chương trình con thực hiện các phép toán cơ bản: khởi tạo, thêm, bớt phần tử cho Hàng đợi và Ngăn xếp.

- Nêu được một số ứng dụng kiểu dữ liệu Hàng đợi và Ngăn xếp.

- Kiểu dữ liệu Hàng đợi và Ngăn xếp

- Biểu diễn Hàng đợi, Ngăn xếp

- Ứng dụng Hàng đợi và Ngăn xếp

Chuyên đề 12.2:Tìm hiểu Cây tìm kiếm nhị phân trong sắp xếp và tìm kiếm[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Nêu được khái niệm Cây, Cây nhị phân và biểu diễn được Cây nhị phân bằng mảng một chiều.

- Trình bày và mô phỏng được các phép toán Duyệt trước, Duyệt giữa và Duyệt sau Cây nhị phân được cho bằng biểu diễn trực quan.

- Trình bày được khái niệm Cây tìm kiếm nhị phân.

- Mô phỏng được thuật toán tạo Cây tìm kiếm nhị phân biểu diễn một tập số nguyên dương và thuật toán xác định một giá trị đã cho có thuộc tập hợp đó hay không.

- Viết được chương trình duyệt Cây nhị phân.

- Ứng dụng được Cây tìm kiếm nhị phân giải bài toán sắp xếp và tìm kiếm.

- Cây nhị phân,biểu diễn và duyệt Cây nhị phân

- Cây tìm kiếm nhị phân và ứng dụng trong sắp xếp và tìm kiếm

Chuyên đề 12.3:Tìm hiểu kĩ thuật duyệt Đồ thị và ứng dụng[sửa]

Yêu cầu cần đạt Nội dung
- Trình bày được khái niệm Đồ thị.

- Biểu diễn được đồ thị bằng ma trận kề và danh sách đỉnh kề.

- Trình bày được ý tưởng của duyệt đồ thị theo chiều rộng và chiều sâu.

- Mô phỏng được thuật toán duyệt theo chiều rộng và theo chiều sâu một đồ thị cụ thể cho bằng biểu diễn trực quan.

- Nêu được vài ứng dụng của kĩ thuật duyệt Đồ thị trong một số bài toán thực tế.

- Biểu diễn và duyệt đồ thị theo chiều rộng và chiều sâu

- Một số ứng dụng của duyệt đồ thị theo chiều rộng và chiều sâu

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây