Compare the corrosion ability of the wild bacteria and the biocide adaptive bacteria

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
So sánh khả năng ăn mòn kim loại do vi khuẩn hoang dại và vi khuẩn đã thích nghi với chất diệt khuẩn gây ra
Compare the corrosion ability of the wild bacteria and the biocide adaptive bacteria
 Tạp chí Dầu khí (ISSN-0866-854X) 2007 ; 6 ():28-32
 Tác giả   Dam Sao Mai, Nguyen Khanh Hoang, Vu Dinh Huy, Abdukarimov Abdusattor, Abdurakhmonov Ibrokhim
 Nơi thực hiện   Ho Chi Minh university of Industry, Ho Chi Minh city, Viet Nam and The Institute of Genetics and Plant experimental biology, Uzbek Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan
 Từ khóa   biocide, sulphate reducing bacteria, corrosion ability, White Tiger mine
  DOI   [ URL]  [ PDF]

English[sửa]

Abstract
Sulfate reducing bacteria cause the microbial corrosion to the pipes and the equipments of the petroleum industry. The wild sulphate reducing bacteria WSRB-5KK and WSRB-8KK, those are isolated from the mine White Tiger in Vietnam, could adjust to the media which consists of the commercial biocide of “Hexatreat 1512”. The biocide adaptive bacteria ASRB-5KK and ASRB-8KK have created. Compare the corrosion ability between the wild sulphat reducing bacteria WSRB-5KK and WSRB-8KK and the biocide adaptive bacteria ASRB-5KK and ASRB-8KK by the ASTM D130 method and the Cu–corroding method. The results show that: the corrosion ability of the ASRB-5KK is stronger than the corrosion ability of the WSRB-5KK in the first phase of the experiment; conversely, the corrosion ability of the ASRB-8KK is stronger than the corrosion ability of the WSRB-8KK after a long time of the experiment. In other words, the biocide adaptive bacteria are aggressive for oil well too

Tiếng Việt[sửa]

Tóm tắt
Vi khuẩn khử sulphate là nguyên nhân chính gây ra sự ăn mòn vi sinh đối với các đường ống và thiết bị của giếng khoan dầu khí. Vi khuẩn khử-sulphate hoang dại WSRB-5KK và WSRB-8KK,phân lập từ mỏ Bạch Hổ, Việt Nam, được khảo sát trong môi trường có chứa chất diệt khuẩn thương mại “Hexatreat 1512” với các nồng độ khác nhau. Với một lượng chất diệt khuẩn nhất định, các vi khuẩn này sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên trong thực tế, không phải tất cả vi khuẩn hoang dại đều bị tiêu diệt hoàn toàn, vẫn có một lượng nhỏ còn sống nhờ thích nghi với chất diệt khuẩn. Các chủng này được goi tên là ASRB-5KK và ASRB-8KK (biocide adaptive sulphate reducing bacteria). So sánh khả năng ăn mòn kim loại do vi khuẩn hoang dại và vi khuẩn đã thích nghi với chất diệt khuẩn gây ra bằng phương pháp ASTM 130D và phương pháp trọng lượng. Kết quả cho thấy: Vi khuẩn đã thích nghi ASRB-5KK gây ra sự ăn mòn kim loại mạnh hơn so với vi khuẩn hoang dại WSRB-5KK trong giai đoạn đầu thí nghiệm. Ngược lại, vi khuẩn đã thích nghi ASRB-8KK gây ra sự ăn mòn kim loại mạnh hơn vi khuẩn hoang dại WSRB-8KK sau thời gian dài thí nghiệm. Nói một cách khác, sau khi các vi khuẩn đã thích nghi với chất diệt khuẩn chúng vẫn là mối nguy với các giếng dầu.