Dạy học tích hợp liên môn lĩnh vực khoa học tự nhiên/Tài liệu tham khảo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006) Chương trình giáo dục phổ thông - Những vấn đề chung, NXB Giáo dục.

2. Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Nguyễn Văn Cường – Bernd Meier (2014), Lý luận dạy học hiện đại – Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, NXB Đại học Sư phạm.

4. Đỗ Hương Trà (chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Vũ Bích Hiền (2015), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, Quyển 1 Khoa học tự nhiên, NXB Đại học Sư phạm.

5. Phạm Hữu Tòng. “Dạy học Vật lí ở trường phổ thông theo định hướng phát triển hoạt động học tích cực, tự chủ, sáng tạo và tư duy khoa học”, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2004.

6. Lê Văn Khoa (chủ biên), Đoàn Văn Cảnh, Nguyễn Quang Hùng - Lâm Minh Triết, (2011), Giáo trình Con người và MT, Nxb Giáo dục.

7. Trần Thanh Nguyên (2006), Hình thành môđun dạy học - một trong các hướng thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở đại học, Đại học Tiền Giang.

8. Nguyễn Ngọc Quang (1994), Chuyên đề lý luận dạy học, Trường CBQL Giáo Dục và Đào Tạo II, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Phạm Viết Vượng (2008), Cơ sở lý luận của việc tiếp cận môđun trong việc thiết kế nội dung môn học, Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội.

10. http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/199995/hieu-ung-nha-kinh--moi-hiem-hoa-toan-cau.html

11. www.tusach.thuvienkhoahoc.com

12. http://vi.wikipedia.org

13. http://vi.khihau.org

14. http://truonghocketnoi.edu.vn

Liên kết đến đây