Dạy học tích hợp liên môn lĩnh vực khoa học tự nhiên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC DỰ ÁN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2
TÀI LIỆU TẬP HUẤN DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Dành cho CBQL và giáo viên Trung học phổ thông

Hà Nội, năm 2015


Liên kết đến đây