GTLN, GTNN trong các kì thi tốt nghiệp THPT

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TN 2008-2009

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f(x)=x^{2}-\ln(1-2x) trên đoạn [– 2 ; 0].

TN 2008-2009, Bổ túc

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)={\frac {2x+1}{1-x}} trên đoạn [2; 4]

TN 2007-2008, Ban KHTN, Lần 2

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=-2x^{4}+4x^{2}+3 trên đoạn [0; 2].

TN 2007-2008, Ban KHXH, Lần 2

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=2x^{3}-6x^{2}+1 trên đoạn [-1; 1].

TN 2007-2008, Ban KHTN, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=x+{\sqrt {2}}\cos x trên đoạn \left[0;{\frac {\pi }{2}}\right]

TN 2007-2008, Ban KHXH, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=x^{4}-2x^{2}+1 trên đoạn [0; 2]

TN 2007-2008, KPB, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=x+{\frac {9}{x}} trên đoạn [2; 4].

TN 2007-2008, KPB, Lần 2

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)={\frac {2x-1}{x-3}} trên đoạn [0; 2].

TN 2007-2008, Bổ túc, Lần 2

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=x^{3}-3x-2 trên đoạn [-1; 3].

TN 2006-2007, KHTN, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=x^{3}-8x^{2}+16x-9 trên đoạn [1; 3].

TN 2006-2007, KHXH, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=x^{3}-3x+1 ttrên đoạn [0; 2].

TN 2006-2007, KPB, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x)=3x^{3}-x^{2}-7x+1 trên đoạn [0; 2].

TN 2006-2007, KPB, Lần 2

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f(x)=-x+1-{\frac {4}{x+2}} trên đoạn [-1; 2].

TN 2006-2007, Bổ túc, Lần 1

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x)=x^{3}-2x^{2}-7x-1 trên đoạn [-2; 2].

TN 2006-2007, Bổ túc, Lần 2

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)={\frac 14}x^{4}-{\frac 92}x^{2}+3 trên đoạn [-2; 1].

TN 2003-2004, KPB

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2\sin x-{\frac 43}\sin ^{3}x trên đoạn [0; π]

TN 2001-2002, KPB

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y={\sqrt {2}}\cos 2x+4\sin x với x\in \left[0;{\frac {\pi }{2}}\right]

Liên kết đến đây