Giáo trình Điện tử cơ bản/Điện tử số

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Điện tử số

Khái niệm chung

Lý thuyết cơ bản

Các loại IC số

Phương pháp tiếp cận và tính toán

Tóm tắt chương

Câu hỏi tự đánh giá

Tài liệu tham khảo


trang trước Điện tử số Trang tiếp

Bản quyền

TS Nguyễn Phan Kiên, Đại học Bách khoa Hà Nội

Liên kết đến đây