Hóa học 9 - Chương 3 Bài 31, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ô nguyên tố

2. Chu kì

3. Nhóm

III. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

1. Trong một chu kì

2. Trong một nhóm

V. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Hóa 9, NXBGD


{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
tab2=

Bài

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
tab3=

Bài

25 - 26 - Hóa học 9 - Chương 2 Bài 27, NXBGD - 28 - [[29 - 30 - 31 - 32 - 33
tab4=

Bài

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
tab5=

Bài

44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.