Hóa học 9 - Chương 4 Bài 40, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 40: DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN

I. DẦU MỎ

1. Tính chất vật lí

2. Trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ

3. Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ

II. KHÍ THIÊN NHIÊN

III. DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Hóa 9, NXBGD


{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
tab2=

Bài

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
tab3=

Bài

25 - 26 - Hóa học 9 - Chương 2 Bài 27, NXBGD - 28 - [[29 - 30 - 31 - 32 - 33
tab4=

Bài

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
tab5=

Bài

44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.