Hóa học 9 - Chương 5 Bài 56, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 56: ÔN TẬP CUỐI NĂM

PHẦN 1: HÓA VÔ CƠ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Mối quan hệ giữa các loại chát vô cơ

2. Phản ứng hóa học thể hiện mối quan hệ

III. BÀI TẬP

PHẦN II - HÓA HỮU CƠ


I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Công thức cấu tạo

2. Các phản ứng quan trọng

3. Các ứng dụng

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Hóa 9, NXBGD


{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
tab2=

Bài

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
tab3=

Bài

25 - 26 - Hóa học 9 - Chương 2 Bài 27, NXBGD - 28 - [[29 - 30 - 31 - 32 - 33
tab4=

Bài

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
tab5=

Bài

44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56
sel=1

}}

II. BÀI TẬP

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.