Hóa học 9 - Chương 5 Bài 52, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 52: TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ

I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thủy phân

2. Tác dụng của tinh bột với iot

V. TINH BỘT, XENLULOZƠ CÓ ỨNG DỤNG GÌ?

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Hóa 9, NXBGD


{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
tab2=

Bài

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
tab3=

Bài

25 - 26 - Hóa học 9 - Chương 2 Bài 27, NXBGD - 28 - [[29 - 30 - 31 - 32 - 33
tab4=

Bài

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
tab5=

Bài

44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.