Hóa học 9 - Chương 2 Bài 29, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 29: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT

I. AXIT CACBONIC (H_{{2}}CO_{{3}}

1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

II. MUỐI CACBONAT

1. Phân loại

2. Tính chất

a) Tính tan

b) Tính chất hóa học

3. Ứng dụng

III. CHU TRÌNH CACBON TRONG TỰ NHIÊN

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Hóa 9, NXBGD


{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
tab2=

Bài

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
tab3=

Bài

25 - 26 - Hóa học 9 - Chương 2 Bài 27, NXBGD - 28 - [[29 - 30 - 31 - 32 - 33
tab4=

Bài

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
tab5=

Bài

44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.