Hóa học 9 - Chương 3 Bài 25, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM

I. PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ NÀO?

II. PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT HÓA HỌC NÀO?

1. Tác dụng với kim loại

2. Tác dụng với hiđro

3. Tác dụng với oxi

4. Mức độ hoạt động hóa học của phi kim

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Hóa 9, NXBGD


{{MetaBox

id=0 color=Green bt1= CHƯƠNG 1: bt2= CHƯƠNG 2: bt3= CHƯƠNG 3: bt4= CHƯƠNG 4: bt5= CHƯƠNG 5: tab1=

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
tab2=

Bài

15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
tab3=

Bài

25 - 26 - Hóa học 9 - Chương 2 Bài 27, NXBGD - 28 - [[29 - 30 - 31 - 32 - 33
tab4=

Bài

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43
tab5=

Bài

44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56
sel=1

}}

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.