Mưa axit

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Mưa axit
Tên môn học Ảnh hưởng của Động cơ đốt trong tới môi trường
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Yến Liên
Học hàm
Học vị Thạc Sỹ
Tên trường Đại học Giao thông vận tải
Tên khoa Cơ khí
Bộ môn Viện Khoa học môi trường Giao thông Vận tải
Tên sinh viên làm tiểu luận Thần Gió
Tên lớp
Khóa học 2006-2011
Thời gian làm tiểu luận Tháng 3 năm 2010

Nội dung tóm tắt

Nêu Nguyên nhân, cơ chế, hiện trạng của mưa axit.

Giấy phép

Download

Liên kết đến đây