Sinh lý cơ vân, Phí Văn Hòe

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Sinh lý cơ vân, Phí Văn Hòe
Tên môn học Công nghệ điện tử và kỹ thuật y sinh
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Viện Điện tử Viễn thông
Bộ môn Công nghệ điện tử và kỹ thuật y sinh
Tên sinh viên làm tiểu luận Phí Văn Hòe
Tên lớp Điện tử y sinh
Khóa học K52
Thời gian làm tiểu luận Kì 2, 2012

Nội dung tóm tắt[sửa]

+ Cấu trúc các lớp cơ vân.

+ Cơ chế co cơ.

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]