Một số đặc điểm của Salmonella spp. phân lập từ lợn con sau cai sữa mắc hội chứng tiêu chảy tại một số trang trại nuôi theo quy mô công nghiệp ở miền Bắc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Một số đặc điểm của Salmonella spp. phân lập từ lợn con sau cai sữa mắc hội chứng tiêu chảy tại một số trang trại nuôi theo quy mô công nghiệp ở miền Bắc
Characterization of Salmonella Serotypes from Postweaning Pigs with Diarrhea in Some Industrial Farms in Northern Vietnam
 Tạp chí Khoa học và phát triển 2012 ; 2 (10):315-324
 Tác giả   Nguyễn Mạnh Phương, Nguyễn Bá Tiếp, Văn Thị Hường, Cù Hữu Phú
 Nơi thực hiện   Đại học Nông nghiệp Hà Nội; Viện Thú y Quốc gia
 Từ khóa   Lợn con sau cai sữa, miền Bắc, Salmonella, serotyp, tiêu chảy
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Tóm tắt[sửa]

Salmonella spp. phân lập từ phân và cơ quan nội tạng lợn con sau cai sữa bị tiêu chảy từ 9 trang trại chăn nuôi công nghiệp tại 6 tỉnh miền Bắc được xác định thuộc 5 serotyp. Trong các chủng phân lập được, S. typhimurium chiếm tỷ lệ cao nhất (51,61%) tiếp theo là S. anatum (19,35%), S. agona (16,14%), S. meleagridis và S. ruzizi (cùng có tỷ lệ 6,45%). Tất cả các chủng phân lập được kháng streptomycin; đa số chủng kháng amoxicillin, ampicillin, sulfatrimethoprime và tetracyclin. Tất cả các chủng đều có độc lực cao. Các serotyp phân lập được mang gen quy định độc tố (stn) và yếu tố xâm nhập (invA) với tỷ lệ cao trong đó 100% số chủng S.typhimurium mang cả hai gen stn và invA. Kết quả cho thấy cần chú ý vai trò của S.typhimurium trong hội chứng tiêu chảy của lợn nuôi theo quy mô công nghiệp ở miền Bắc.ng HCTC ở lợn con, đặc biệt là lợn con theo mẹ trong khi đó ở lợn con sau cai sữa cần phải chú ý đến vai trò của Salmonella spp.

Tải về bài báo

Abstract[sửa]

Salmonella isolates from faeces and organs of postweaning pigs with diarrhea in 9 industrial farms in 6 northern provinces of Vietnam comprised 5 serotypes. S. typhimurium serotype made up 51.61% of the isolates, followed by S. anatum (19.35%), S. agona (16.14%), S. meleagridis and S. ruzizi (6.45% for each serotype). All of the isolates were resistant to streptomycin and most of them were resistant to tetracyclin, amoxicillin, ampicillin and sulfatrimethoprime along with very high virulence. The snt gene coding for enterotoxin production and invA gene coding for invasion factor were detected in most of the isolates. These two genes were detected in all of the S. typhimurium isolates. The results indicated that S. typhimurium may play an important role in diarrhea symptom of pigs in the northern provinces of Vietnam.

Liên kết đến đây