Nền giáo dục cấm đoán

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

La Educación Prohibida (The Forbidden Education), Nền giáo dục cấm đoán, là tên một bộ phim dài 145 phút (2h25') về giáo dục phổ thông. Bộ phim chỉ rõ nguồn gốc hình thành nền giáo dục phổ thông hiện đang tồn tại trên thế giới. Sau đó, chỉ ra cách thức mà quá trình học xảy ra một cách tự nhiên như thế nào. Tiếp theo, các mô hình cải tiến giáo dục đã hình thành và đang hoạt động tại các nước Mỹ Latin, được giới thiệu và trình bày.

Dưới đây là bản video có phụ đề tiếng Việt:

Thông tin[sửa]