Những biện pháp quản lý công tác Học sinh, sinh viên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Những biện pháp quản lý công tác Học sinh, sinh viên
Tên môn học Quản lý giáo dục
Tên giáo viên hướng dẫn GV Học viện quản lý GD
Học hàm
Học vị
Tên trường Học viện Giáo dục
Tên khoa
Bộ môn Quản lý giáo dục
Tên sinh viên làm tiểu luận Tô Văn Sông
Tên lớp Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục
Khóa học
Thời gian làm tiểu luận

Nội dung tóm tắt[sửa]

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]