Phương pháp tuyệt vời để học ngoại ngữ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Benny Lewis là người đề ra phương pháp thành thục một ngoại ngữ trong 3 tháng, và ở đây, ông nêu ra 5 lý do thường thấy nhất khi một người dùng làm cái cớ để không học ngoại ngữ. Hy vọng bạn sẽ tích cực học ngoại ngữ hơn qua clip này, vì đơn giản, bạn sẽ được mở ra một thế giới mới.