Số phức trong các kì thi tốt nghiệp THPT

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TN THPT GDTX, 2010-2011

Tìm số phức liên hợp và tính môđun của số phức z biết z=(2+4i)+2i(1-3i)

TN THPT CT Nâng cao, 2010-2011

Giải phương trình (z-i)^{2}+4=0 trên tập số phức.

TN THPT CT Chuẩn, 2010-2011

Giải phương trình (1-i)z+(2-i)=4-5i trên tập số phức.

TN THPT CT Chuẩn, 2009-2010

Cho hai số phức z_{1}=1+2iz_{2}=2-3i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z_{1}-2z_{2} .

TN THPT CT Nâng cao, 2009-2010

Cho hai số phức z_{1}=2+5iz_{2}=3-4i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z_{1}.z_{2}

TN 2008-2009, CT Chuẩn

Giải phương trình 8z^{2}-4z+1=0 trên tập số phức.

TN 2008-2009, CT Nâng cao

Giải phương trình 2z^{2}-iz+1=0 trên tập số phức

TN 2008-2009, Bổ túc

Cho số phức z=3-2i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z^{2}+z .

TN 2007-2008, Phân ban, Lần 2

Giải phương trình x^{2}-2x+2=0 trên tập số phức.

TN 2007-2008, Phân ban, Lần 1

Tính giá trị của biểu thức P=(1+3i)^{2}+(1-3i)^{2} .

TN 2006-2007, Phân ban, Lần 1

Giải phương trình x^{2}-4x+7=0 trên tập số phức.

TN 2006-2007, Phân ban, Lần 2

Giải phương trình x^{2}-6x+25=0 trên tập số phức.

TN 2005-2006, Phân ban

Giải phương trình 2x^{2}-5x+4=0 trên tập số phức.

Liên kết đến đây