Thảo luận:Học toán như thế nào – Jo Boaler/Phần 2. Mọi học sinh đều có thể học giỏi toán

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một số chi tiết bị thiếu:

  • Đề cập đến cuốn sách nào của Carol Dweck
  • Hãy nhìn vào đồ thị dưới đây
Nguyenthephuc, 17:25, 9/4/2015 (UTC)