Thai Phụ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

THAI PHỤ: Kim Đới Dương Thổ

PHONG CÁO: Âm Thổ Đới Thủy

Loại: Văn Tinh - Quý Tinh

Đặc Tính: Bằng sắc, ấn tín, quý hiển


I) ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ CÁCH AN SAO Hai sao này luôn luôn tam hợp chiếu với nhau nên luôn luôn có đủ bộ ngoại trừ có Thai Phụ hay Phong Cáo xung chiếu thì mới có một sao. Thai Cáo không bao giờ tam hợp xung chiếu hay tọa thủ đồng cung với Không Kiếp hay Văn Khúc. Tại hai tam hợp Dương là Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất thì luôn luôn có mặt của Văn Xương (bộ Thai Cáo Văn Xương)

Một cung khi có Thai Phụ, Phong Cáo thủ chiếu thì không bao giờ bị Không Kiếp xâm phạm, và nếu có Thai Phụ, Phong Cáo thủ thì dễ gặp Văn Xương thủ chiếu và không bao giờ gặp Văn Khúc (Văn Xương thủ tại Dương cung luôn luôn có bộ Thai Cáo trong khi Văn Khúc không bao giờ gặp Thai Cáo thủ chiếu). Như vậy chúng ta thấy rằng sự xuất hiện của bộ Thai Cáo tại bất cứ cung nào cũng làm cho các cung tam hợp xung chiếu xa lánh được hai hung tinh hạng nặng là Không Kiếp. Chính vì vậy Thai Cáo xuất hiện ở đâu cũng có lợi gián tiếp. Như vậy có thể nói Thai Cáo hầu như cần cho tất cả các cách

Bộ Thai Cáo này phù trợ cho bộ Chính Tinh nào cũng tốt ( Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham, Cự Nhật, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Nhật Nguyệt). Nhưng vì là con đẻ của Xương Khúc nên thích hợp nhất cho bộ Cự Nhật ( bởi vì Cự Nhật gặp văn Xương thì chắc chắn có thêm Thai Cáo) và bộ Nhật Nguyệt.

Thai Cáo cũng giải được phần nào Không Kiếp ( xin lưu ý bốn vị trí đắc địa của Không kiếp ở Dần Thân Tỵ Hợi đều có Thai Phụ đứng ở cung nhị hợp). Tuy nhiên Thai Cáo kỵ gặp Đà La hãm địa vì Đà hãm hóa khí u ám, trong khi Thai Cáo chủ vẻ vang, kiểu ngạo hình thức bên ngoài, có Đà ám che mất thì còn khoe khoang ấn tín mũ áo cân đai với ai nữa. Lưu ý chỉ khi Đà La hãm thôi mà Đà La phải đồng cung, nếu chiếu thì hiệu lực giảm đi nhiều, Đà La miếu vượng phải xem xét thêm.

II) TÍNH CHẤT CƠ BẢN PHỤ CÁO Tính chất: ưa hình thức bề ngoài, hiếu danh, tự đắc. Chủ về bằng sắc; đem lại lợi cho việc thi cử. Là loại văn tinh, nên gặp các văn tinh khác gia tăng tốt đẹp. Nhưng đóng cung Giải ách thì vô dụng. Tướng Cáo thủ Mạnh, gia hội Hồng-loan, Hoa-cái, thời thiếu miên toạ chí, là người sớm thành đạt, có uy quyền võ nghiệp, sẽ giữ các quyền chức chính vị . Hội với Binh Hình Tướng Ấn, là hợp cách, ví như rìu búa, cờ biển, ấn tín của 1 vị nguyên soái. Rất hợp với cách Sát, Phá, Tham. Chủ phù trợ, tăng gia sự phú quý, hiển đạt Phong cáo - Thai phụ chủ về danh tiếng, bằng sắc chứng nhận, khen thưởng, sự phô trương, hiếu danh, thông báo rộng rãi. Thời phong kiến là có tên trong bảng niêm yết khen thưởng. Vinh hiển, học hành dễ đạt thành tích cao, nổi danh rộng rãi khi kết hợp với những sao quyền quý, đài các tinh (Long - Phượng, Xương - Khúc), nhất là với Đường phù, Quốc ấn, Hoá khoa, Khôi - Việt. Mang tai tiếng xấu khi gặp Hoá kỵ, Địa kiếp. Thai - Cáo họp với Binh Hình Tướng Ấn thì chủ chấp chưởng binh quyền lập chiến công nên được phong thưởng, dễ vinh hiển. Vận Phong - Thai chủ công danh, tiếng tăm, bằng sắc tốt nghiệp. 1. Ý NGHĨA CỦA THAI, CÁO - Tự đắc, kiêu hãnh, tự phụ (fierté)

- Háo danh, hay khoe khoang (vanité)

- Chuộng hình thức bề ngoài (formaliste)

- Lợi ích cho việc thi cử, cầu danh vì 2 sao này chủ về bằng sắc, huy chương,công danh.

Với 3 ý nghĩa đầu. Thai Phụ Và Phong Cáo giống nghĩa với Hóa Quyền, nhưng có lẽ không mạnh bằng Hóa Quyền vì Quyền đắc địa chỉ uy lực thực sự hơn là danh tiếng bề ngoài. Nếu đi đôi, nhất định ý nghĩa phải mạnh hơn, đặc biệt là có Quốc An đi kèm.

2. Ý NGHĨA THAI PHỤ, PHONG CÁO Ở CÁC CUNG Phong cao thai phụ đi chung mới đủ mạnh, và nhất là đi cùng với cát tinh khác càng đẹp.

Nếu hội họp với Khôi ,Việt Tả , Hữu thành cách phúc thọ thì càng tăng thêm tốt đẹp và may mắn

Nếu không có Tả Hữu , hai sao này hội họp thì chủ làm con nuôi người khác hay theo mẹ di lấy chồng khác

a) Ở MỆNH

Cần cù, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, cẩn thận .Rất sạch sẽ, ngăn nắp, nhất là thủ tại Nữ Mệnh

Ăn ở cư xử phúc hậu

Hơi tự đắc, cần đi với các sao chủ quyền hành như Hóa Quyền thì đặc tính này mới rõ .Được hưởng phúc đức, công đức của tổ phụ, tổ tiên truyền lại, do đó giảm thiểu cảnh thăng trầm trong cuộc sống:

Vinh hiển khi kết hợp với nhiều quyền tinh hay quí tinh hay văn tinh, đặc biệt với Lộc Tồn Quốc Ấn

Các bộ sao kết hợp

Thai Cáo đi với văn tinh như Khoa hoặc với cát tinh cũng rất có lợi cho công danh, công danh thuận lợi nhưng ảnh hưởng gia tăng quí hiển không được mạnh lắm:

Bộ Thai Xương kết hợp với Bát Tọa thì chủ về được phong tặng:

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn hay Tướng Ấn (chú ý Lộc Tồn, Tướng Quân, Quốc Ấn tam hợp nhau): rất tốt đẹp, tại cung điền thì có điền sản, tại Mệnh, Quan Lộc thì quí hiển, được trọng dụng, được huy chương, bằng khen, là người mang ấn, làm đến Công Hầu, ý nói quyền cao chức trọng, phú quí:

Thai Phụ, Phong Cáo rất cần gặp Ấn, Tướng, rất kỵ gặp Cự Đồng, nếu được Khôi Xương hội họp đi thi thì đỗ đầu:

Phụ Cáo ái giao Ấn, Tướng, ố kị Cự Đồng, nhi ngộ Khôi Xương cử khoa ngao đầu tác chiến Thai Cáo, Tướng thêm Khoa, Quyền hay Quang Quí: phát lớn

Thai Cáo, Xương, Khoa, Quyền: vinh hiển tột bực (chú ý một số người ghi thêm Khúc không đúng vì Thai Cáo không hội với Khúc)

Thai Cáo gặp Nhật, Nguyệt: quí cách

Theo Việt Viêm Tử thì Tướng Cáo thủ Mệnh hội cùng Hồng Loan Hoa Cái thì thiếu niên toại chí, sớm thành đạt, có uy quyền võ nghiệp, giữ quyền chức chánh vị, về văn thì là người quản đốc nha sở, về lưu trữ thư tịch, hay những ngành chuyên về thăng thưởng phong tặng huân công

Phong Cáo đi với Lộc Tồn, Quốc Ấn và Quang Quí thì làm càng tốt đẹp, đi với Quan Phúc hoặc Âm Dương cũng tốt

b) Phụ Mẫu

Cha mẹ có chức vị

Cung Phúc

Phong Cáo: đại thọ

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Quang Quí: vinh hiển

c) Ở ĐIỀN

Cáo, Ấn, Thai Phụ: được ban cấp điền sản ăn lộc, hay khẩn hoang.

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn: có điền sản, được ban cấp điền sản

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Tử, Phủ: giàu điền sản

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Phượng Các: giàu nhà cửa

d) Cung Quan

Thai Cáo: vinh hiển

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Quang Quí: hiển dạt

Khoa, Cáo, Xương, Khúc giáp Quan,

Khoa, Quyền tại Mệnh mình càng tiếng vang (có danh tiếng)

e) Cung Nô

Thai Phụ hay Phong Cáo: có người giúp đỡ

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Thiên Quan hay Thiên Phúc: có quí nhân giúp đỡ làm nên

f) Cung Tử

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Tướng: con hiển đạt

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Quang Quí: con hiển đạt

Thai Phụ gặp Thai: sinh con quí tử

g) Cung Phối

Vợ hay chồng có học vị

l) Huynh Đệ

Anh chị em có học vấn

m) Ở HẠN

Cũng có nghĩa như đắc tài, đắc danh, đắc quan, được tiếng khen, có huy chương.

Thuận lợi cho công danh, thi cử

Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Long Trì: thăng quan

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.