Truyền thông

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Truyền thông (từ Latin: commūnicāre, nghĩa là "chia sẻ"[1]) là hoạt động truyền đạt thông tin thông qua trao đổi ý tưởng, cảm xúc, ý định, thái độ, mong đợi, nhận thức hoặc các lệnh, như ngôn ngữ, cử chỉ phi ngôn ngữ, chữ viết, hành vi và có thể bằng các phương tiện khác như thông qua điện từ, hóa chất, hiện tượng vật lý và mùi vị. Đó là sự trao đổi có ý nghĩa của thông tin giữa hai hoặc nhiều thành viên (máy móc, sinh vật hoặc các bộ phận của chúng)[2][3].

Truyền thông đòi hỏi phải có một người gửi, một tin nhắn, một phương tiện truyển tải và người nhận, mặc dù người nhận không cần phải có mặt hoặc nhận thức về ý định của người gửi để giao tiếp tại thời điểm việc truyền thông này diễn ra; do đó thông tin liên lạc có thể xảy ra trên những khoảng cách lớn trong thời gian và không gian. Truyền thông yêu cầu các bên giao tiếp chia sẻ một khu vực dành riêng cho thông tin được truyền tải. Quá trình giao tiếp được coi là hoàn thành khi người nhận hiểu thông điệp của người gửi.

Các phương thức truyền tin là những sự tác động lẫn nhau qua một trung gian giữa ít nhất hai tác nhân cùng chia sẻ một ký hiệu tin tức hoặc một quy tắc mang một ý nghĩa nào đó. Truyền tin thường được định nghĩa là "sự truyền đạt suy nghĩ, ý kiến hoặc thông tin qua lời nói, chữ viết, hoặc dấu hiệu".

Đọc thêm[sửa]

  • Daniel Chandler, "The Transmission Model of Communication" http://www.aber.ac.uk/media/Documents/short/trans.html
  • Innis, Harold. Empire and Communications. Rev. by Mary Q. Innis; foreword by Marshall McLuhan. Toronto, Ont.: University of Toronto Press, 1972. xii, 184 p. N.B.: "Here he [i.e. Innis] develops his theory that the history of empires is determined to a large extent by their means of communication."—From the back cover of the book's pbk. ed. ISBN 0-8020-6119-2 pbk

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

  1. Wiener, Norbert (1948). Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine. Cambridge: MIT Press.
  2. de Valenzuela, Julia Scherba. (1992). American Speech-Language-Hearing Association (ASHA): Guidelines for Meeting the Communication Needs of Persons With Severe Disabilities


Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.