Vai trò của Escherichia coli và Salmonella spp. trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con trước và sau cai sữa: Nghiên cứu trên mô hình trang trại nuôi công nghiệp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Vai trò của Escherichia coli và Salmonella spp. trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con trước và sau cai sữa: Nghiên cứu trên mô hình trang trại nuôi công nghiệp
Roles of Escherichia coli and Salmonella spp. in Diarrhoea in Pre-and Post-

Weaning Piglets: A Research in An Industrial Farm Model.

 Tạp chí Khoa học và phát triển 2013 ; 3 (11):318-327
 Tác giả   Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp
 Nơi thực hiện   Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 Từ khóa   E.coli, lợn con, Salmonella spp., tiêu chảy, trại nuôi công nghiệp.
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Tóm tắt[sửa]

Vai trò của E.coli và Salmonella spp. trong hội chứng tiêu chảy (HCTC) của lợn con nuôi công nghiệp được xác định trên đàn lợn tại công ty Sơn Trà tỉnh Bắc Ninh. Tỷ lệ phân lập E.coli từ mẫu phân của lợn con theo mẹ là 86,2%; từ mẫu phân lợn sau cai sữa là 78,0%. Trong các chủng phân lập từ lợn con theo mẹ, tỷ lệ các serotyp O149, O101, O64 và O8 lần lượt là 48; 20; 12 và 8%. Tỷ lệ các serotyp thuộc các chủng phân lập từ lợn con sau cai sữa là O141 (43,7%), O139 (28,1%), O149 và O138 cùng chiếm 9,3%. Tỷ lệ các chủng E.coli phân lập từ lợn con theo mẹ mang gen mã hóa độc tố STa, STb, LT và các yếu tố bám dính F4, F18 là 32; 44; 24; 44 và 32%. Ở nhóm chủng từ lợn con sau cai sữa, tỷ lệ tương ứng là 65,5; 21,8; 59,4; 0 và 34,3%. Chỉ phân lập được Salmonella từ phân của lợn con sau cai sữa mắc HCTC với tỷ lệ thấp so với các nghiên cứu đã được công bố; tất cả các chủng phân lập đều được xác định là S. typhimurium và có độc lực cao trên chuột thí nghiệm. Các chủng E.coli, Salmonella phân lập được mẫn cảm cao với Apramycin, Cephalothin, Amikacin, Certiofur và kháng Tetramycin. Có thể bước đầu nhận xét rằng trong điều kiện nuôi công nghiệp, vi khuẩn E. Coli đóng vai trò trội trong HCTC ở lợn con, đặc biệt là lợn con theo mẹ trong khi đó ở lợn con sau cai sữa cần phải chú ý đến vai trò của Salmonella spp.

Tải về bài báo tại đây

Abstract[sửa]

The role of Eschrichia coli (E.coli) and Salmonella spp. to diarrhoea of pre-and post-weaning piglets was investigated in Son Tra industrial farm in Bac Ninh province. The isolation rates for E.coli from fecal samples of pre-and post-weaning diarrheic piglets were 86.2 and 78%, respectively. Serotype O149 comprised the highest percentage (48%) followed by O101 (20%); O64 (12%) and O8 (8%) in isolates from pre-weaning piglets. Among isolates from post-weaning piglets, O141 comprised 43.7%, followed by O139 (28.1%), O149 and O138 (9.3% for each serotype). Genes encoding for STa, STb, LT, F4, and F18 were detected at 32; 44; 24; 44 and 32% in the isolates from pre-weaning piglets whereas, from fecal samples of post-weaning piglets, the detection rates were 65.5; 21.8; 59.4; 0 and 34.3%, respectively. The virulence was found higher for isolates from pre-weaning piglets. Salmonella spp. were detected only from fecal samples of post-weaning piglets with lower incidence in comparison to previous reports and all of the isolates were S.typhimurium with very high virulence. High susceptibility of both E.coli and Salmonella isolates to Apramycin, Cephalothin, Amikacin, And Certiofur was observed. Taken together, E.coli seemed to play a dominant role in diarrhoea of pre-weaning piglets in an industrial farm and that can be shared by Salmonella spp. in post-weaning counterparts.

Liên kết đến đây