Lịch sử 12 - Phần hai - Chương 2 Bài 16, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939 - 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945

1. Tình hình chính trị

2. Tình hình kinh tế - xã hội

II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9 - 1939 ĐẾN THÁNG 3 - 1945

1. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939

2. Những cuộc đấu tranh mở đầu thời kì mới

a) Khởi nghĩa Bắc Sơn (27 - 9 - 1940)

b) Khởi nghĩa Nam Kì ( 23 - 11 - 1940)

c) Binh biến Đô Lương (13 - 1 - 1941)

3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. HỘi nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941)

4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chíhh quyền

a) Xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang


b) Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chíhh quyền

III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN

1. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8 - 1945)

2. Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa

3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

a) Nhật đầu hàng đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố

b) Diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa

IV. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ĐƯỢC THÀNH LẬP (2 - 9 - 1945)

V. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

1. Nguyên nhân thắng lợi

2. Ý nghĩa lịch sử

3. Bài học kinh nghiệm  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.